Uvedenie diela Romana Bergera

 

Večer sa chýlil ku koncu, debata s účastníkmi Nežnej revolúcie doznela v nádejprinášajúcom februári 2020 a priestor parku sa stíšil, aby posledný odkaz tohto dňa priniesla hudba Romana Bergera. Skladateľa, ktorý v samote Zálesia a izolácii od ostatného sveta strávil najplodnejšiu časť svojho života.

„Filozofický hudobník“ Roman Berger sa nám svojou kompozičnou tvorbou prihováral s pokorou, mystickou hĺbavosťou o ľudskom utrpení, o neustálych pochybnostiach o ceste, akou sa náš svet uberá.

Mysliteľ, ktorý rád píše nie len o hudbe, ale najmä o živote či duchovne podobne, ako je duchovnom naplnená jeho hudba. Prostredníctvom nej sa vyjadruje najmä o tom, čo ho veľmi trápi. Filozof, pohybujúci sa medzi dvoma svetmi – svetom dobra s vierou v jeho existenciu a zla, ktorého najstrašnejšie podoby citlivo vníma a nesmierne ťažko znáša.

Špecifický charakter Bergerových skladieb je, že sú bez výnimky vážne, hlboké a často aj smutné, skrývajúce určité humanistické posolstvo, nehovoriac o značnej výrazovej modernosti.

V prvých tónoch skladby Requiem da camera pre husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského prebehla záleským parkom náhla zmena počasia. Z ticha sa zodvihol vietor a nástojčivo udieral do pódia s hrajúcimi hudobníkmi. Každá sloha, každé prevrátenie notovej osnovy bolo pre hudobníkov zápasom. Scéna bola čoraz dramatickejšia. Za stáleho súboja vetra a hudby a pod hrozbou zrútenia bolo nutné zodieť pódium. Plátna plápolali vetrom, vzduchom sa niesli hrozivé perkusné tóny. Hudobníci oduševnene, držiac si partitúry, akoby hudbou len prikladali do ohňa. Posledným tónom skladby skončil aj vietor a počasie sa upokojilo, akoby inak ani nebolo. Quasars Ensemble zožal potlesk už len od zopár odvážlivcov. Tí boli však za svoju nebojácnosť odmenení.

Quasars Ensemble od svojho vzniku v roku 2008 patrí k jedinečným profesionálnym hudobným telesám svojho druhu na Slovensku. Popri súčasnej klasickej hudbe sa v rovnakej miere venuje aj hudbe starších epoch a medzinárodný rešpekt si získava za odvážne stavané dramaturgické koncepcie. Quasars Ensemble od jeho vzniku v roku 2008 umelecky vedie skladateľ a klavirista Ivan Buffa.

Quasars Ensemble v Zálesí uviedli diela Ex abrupto pre flautu a klavír a Requiem da camera pre husle, violončelo a klavír s témou W. Lutosławského.

Keďže členom Quasars Ensemble sa v Zálesí páčilo a orchester má v repertoári množstvo Bergerových diel – od sólových, menších komorných až po väčšie ansámblové diela, postupne sa budeme snažiť priblížiť ďalšiu tvorbu Romana Bergera a odkryť humanistické posolstvo v ňom ukryté. Možno sa niečo dozvieme aj o Zálesí. Dúfame, že od tohto roku niet obyvateľa Zálesia, ktorý by nevedel kto Roman Berger je. V každom prípade je to osobnosť s obcou Zálesie pevne zviazaná,je navždy zapísaný v kolónke toho najlepšieho, čo táto dedina mala a má.