PLENÉR NA KORZE – PRIPRAVUJEME

Slovo „plenér“ (z francúzskeho „en plein air“) označuje maľovanie v prírode s využitím slnečného svetla a ovzdušia priamo pred krajinným motívom. Projekt Plenér na Korze je sympózium súčasných vizuálnych umelcov, ktorí budú tvoriť priamo na nábreží Malého Dunaja na Korze v Zálesí a reagovať tak svojimi dielami na špecifickú lokalitu i na dôležité témy ako sú – klimatická kríza, človek a príroda a jej vnímanie, zmena pohľadu zo svojho ja na prírodu. V mieste, kde sa stretajú človek a všetky prírodné živly očakávame explóziu nápadov s jasným nasmerovaním k prírode a odklonom od  konzumu.

Sympózia sa zúčastnia štyria umelci – traja priamym oslovením, jeden (môže byť aj umelecké zoskupenie) bude vybraný na základe otvorenej výzvy. Zaujímajú nás umelci/umelkyne, ktorí/é sa vo svojej tvorbe venujú témam ako príroda, ekológia, komunity, aktivizmus, altruizmus. V prvom ročníku sa zameriame na slovenských výtvarníkov (aj z dôvodov pandémie a obmedzenia cestovania), avšak našim cieľom do budúcnosti je vytvárať cezhraničné partnerstvá a rozšíriť účasť aj na umelcov zo susedných regiónov (Maďarsko, Rakúsko, Česká republika). Projekt má byť pokračovaním a utužovaním vybudovaných partnerstiev v projekte Interreg SK-HU. Účastníci/čky sympózia budú môcť slobodne tvoriť v akomkoľvek médiu (kresba, maľba, socha, objekt, inštalácia, landart či intermediálne, performatívne, interaktívne alebo participatívne diela). Tematicky by však mali vychádzať zo špecifických daností prostredia a tém, na ktoré chceme upozorniť. Môžu pracovať s priamo na mieste nájdenými prírodninami (drevo, kameň, naplaveniny) alebo s recyklovanými či biologicky rozložiteľnými materiálmi. Ideálne by bolo zapojenie prítomnej fyzikálnej veličiny (kinetiky) Malého Dunaja a jej využitie na rozpohybovanie diela.  Pohľadom na umelecký prvok na rieke sa otvára priezor na celú naturálnu prírodu. Dielo sústredí zmysly na prítomnosť okolitej fauny a flóry s odkazom na históriu vodných mlynov na rieke.

Hlavný organizátor : Občianske združenie Naše Zálesíčko, Spoluorganizátori : obec Zálesie, Korzo Zálesie, Dobrovoľníci: 30, Donori, miestni podnikatelia

Kurátor sympózia: Omar Mirza, Plánujeme osloviť týchto umelcov: Oto Hudec, Dávid Koronczi, Michal Machciník, Monika Pascoe Mikyšková, Mira Podmanická, Katalin Madarász Decsi, Do poroty otvorenej výzvy (open call-u), tvorenej organizátormi a kurátorom, bude prizvaná aj externá teoretička umenia: Alexandra Tamásová alebo Diana Klepoch Majdáková.

Projekt bol podporený z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy – Bratislavského samosprávneho kraja